Week1

สัปดาห์ที่ 1
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์

- เห็นคุณค่า
และเห็นความเชื่อมโยงระหว่างตัวเองกับทุกสรรพสิ่ง
- มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ฟัง

กิจกรรม: ส่งน้ำแทนการขอบคุณ
ขั้นเตรียม
:
- Body scan โดยนักเรียนนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก 5 นาที
- Brain Gym โดยใช้ท่า ขนมจีบ/ถาดตัวเอล 10 ครั้ง และใช้นิ้วมือสลับนับจำนวน 1-10
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแนะนำอุปกรณ์โดยใช้คำถาม “นักเรียนเห็นรูปอะไรบ้าง /เห็นแล้วนึกถึงสิ่งใด /เพราะเหตุใด”
- ครูส่งแก้วน้ำให้กับนักเรียนแล้วให้นักเรียนขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่อยากจะขอบคุณ
ขั้นจบ :
- Empower โดยการให้ Monitor มารับพลังความรักด้วยการโอบกอดกับครู แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อจนครบทุกคน
- นักเรียนที่รับพลังความรักเสร็จแล้วจะมานั่งเป็นกลุ่ม โดยมีครูรอรับนักเรียนพาร้องเพลงรอเพื่อนๆ         
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- แก้ว
- น้ำอังคาร

- เห็นคุณค่า
และเห็นความเชื่อมโยงระหว่างตนเองกับทุกสรรพสิ่งรอบตัว
- ออกแบบและวางแผนต่อเติมรูปเรขาคณิตผ่านการวาดได้อย่างสร้างสรรค์ตามจินตนาการ


กิจกรรม: รูปทรงที่หลากหลาย
ขั้นเตรียม
:
- Body scan โดยนักเรียนนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก พร้อมฟังพี่นิทานเด็กน้อยชังจินตนาการ ที่สามารถมองสิ่งต่างๆรอบตัว
ให้เชื่อมโยงกับรูปร่างรูปทรงของเรขาคณิตเป็นเวลา
5 นาที
- Brain Gym โดยใช้ท่า พี่งูใหญ่กับพี่สุนัขจิ้งจอกสลับที่กัน 10 ครั้ง และพี่ขนมจีบกับถาดตัว L สลับที่กัน 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูและนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับเรื่องเล่าในช่วง
Body scan เรื่อง “เด็กน้อยชังจินตนาการ” โดยใช้คำถาม “ในช่วง Body scan ใครได้ยินอะไรบ้าง / มีลักษณะเหมือนกับอะไร”
- ครูแนะนำอุปกรณ์โดยใช้คำถาม “นักเรียนเห็นรูปอะไรบ้าง /เห็นแล้วนึกถึงสิ่งใด /เพราะเหตุใด” พร้อมทั้งอธิบายการต่อเติมรูปเรขาคณิตตามจินตนาการโดยใช้สีไม้
- ครูแจกกระดาษที่มีรูปเรขาคณิต 1 รูปที่แตกต่างกันให้กับนักเรียนคนละ 1 แผ่น และสีไม้ 1 แท่ง นักเรียนรับ-ส่งด้วยการไหว้อย่างนอบน้อม โดยครูทำเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูก่อนส่งอุปกรณ์ไปทั้งสองด้านพร้อมๆกัน
- นักเรียนลงมือต่อเติมรูปเรขาคณิตตามจินตนาการโดยใช้สีไม้
- นักเรียนนำเสนอชิ้นงานของตนเองร่วมกันทีละคน
- ครูให้นักเรียนเก็บอุปกรณ์ใส่ในตะกร้าส่งต่อพร้อมกันทั้งสองด้าน
ขั้นจบ
:
- Empower โดยการให้ Monitor มารับพลังความรักด้วยการโอบกอดกับครู แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อจนครบทุกคน
- นักเรียนที่รับพลังความรักเสร็จแล้วจะมานั่งเป็นกลุ่ม โดยมีครูรอรับนักเรียนพาแตะอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายรอเพื่อน
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- กระดาษที่มีรูปเรขาคณิต
1รูปเช่น รูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม
หกเหลี่ยม วงกลม และวงรี
- สีไม้พุธ
- กำกับสติผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย
- สมาธิ
- ผ่อนคลาย

กิจกรรม: โยคะ
ขั้นเตรียม
:
Brain Gym โดยใช้ท่า พี่กระต่ายกับพี่ก่อหญ้าสลับที่กัน 10 ครั้ง และพี่ซาลาเปากับพี่กระดาษห่อสลับที่กัน 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :                         
- ครูใช้เรื่องเล่าเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรม ในทุกๆเช้าพี่พระอาทิตย์จะส่องแสงสว่างมาให้ทุกสรรพสิ่งรวมถึงตัวของเราเอง เราจะขอบคุณพระอาทิตย์พร้อมกัน (ท่าไหว้พระอาทิตย์) แล้วเชื่อมโยงเรื่องราวต่อไปให้เข้ากับท่าโยคะท่าอื่นๆ โดยแต่ละท่าครูให้นักเรียนกำหนดลมหายใจเข้า-ออก (ท่าต้นไม้/เก้าอี้
2 ขา/เก้าอี้ 1 ขา/เครื่องบิน/เต่า/หงส์/จระเข้/งูใหญ่/ธนู/ปลาดาว)
- นักเรียนนอนในท่าปลาดาว แล้วพักผ่อนร่างกาย
5 นาที
- ครูพานักเรียนกระตุ้นส่วนต่างๆของร่างกาย ด้วยการเคาะ และนวดเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไป
ขั้นจบ
:
- Empower โดยการให้ Monitor มารับพลังความรักด้วยการโอบกอดกับครู แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อจนครบทุกคน
- นักเรียนที่รับพลังความรักเสร็จแล้วจะมานั่งเป็นกลุ่ม โดยมีครูรอรับนักเรียนพาร้องเพลงรอเพื่อนๆ
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- เครื่องเล่นเพลง
พฤหัสบดี

กำกับสติผ่านการเคาะจังหวะโดยใช้บล็อก

กิจกรรม: เคาะจังหวะ
ขั้นเตรียม
:
- Body scan โดยนักเรียนนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้า-ออก เป็นเวลา 5 นาที
- Brain Gym โดยใช้ท่า พี่กระต่ายกับพี่ก่อหญ้าสลับที่กัน 10 ครั้ง และพี่ขนมจีบกับถาดตัว L สลับที่กัน 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :       
- ครูเตรียมไม้บล็อกให้เท่ากับจำนวนครูและนักเรียน แล้วแนะนำอุปกรณ์โดยใช้คำถาม “นักเรียนเห็นอะไร / เหมือนหรือต่างกับสิ่งอื่นอย่างไร”
- ครูอธิบายการเคาะจังหวะไม้บล็อก (
1 2 3 /ให้ ไม่ ให้) โดยทำเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดู และสร้างข้อตกลงในการทำกิจกรรมร่วมกัน
- ครูแจกบล็อกไม้ให้กับนักเรียนคนละ 1 ชิ้น นักเรียนรับ – ส่งด้วยการไหว้อย่างนอบน้อม โดยครูทำเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูก่อนส่งอุปกรณ์ไปทั้งสองด้านพร้อมๆกัน
- ครูพานักเรียนเคาะจังหวะ
1 2 3 แบบมีเสียงนับ 1 รอบ และ 2 ต่อเนื่องกัน ไม่มีเสียงนับ 1 รอบ และ 2 ต่อเนื่องกัน
- ครูพานักเรียนเคาะจังหวะ ให้ ไม่ ให้ แบบมีเสียง
1 รอบ และ 2 ต่อเนื่องกัน ไม่มีเสียง 1 รอบ และ 2 ต่อเนื่องกัน
ขั้นจบ :
- Empower โดยการให้ Monitor มารับพลังความรักด้วยการโอบกอดกับครู แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อจนครบทุกคน
- นักเรียนที่รับพลังความรักเสร็จแล้วจะมานั่งเป็นกลุ่ม โดยมีครูรอรับนักเรียนพาร้องเพลงรอเพื่อนๆ

           
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- บล็อกไม้ศุกร์
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัวกลับมารู้ตัว
- ใคร่ครวญต่อสิ่งที่ทำ และเห็นความเชื่อมโยงกับผู้อื่น
- มีสมาธิจดจ่อกันสิ่งที่ฟัง
- มีจิตใหญ่

กิจกรรม: เรื่องเล่าจากคุณครู
ขั้นเตรียม
:
- Body scan โดยนักเรียนนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก 5 นาที
- Brain Gym โดยใช้นิ้วมือสลับนับจำนวน 1-10 แบบมีเสียง และไม่มีเสียง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูเล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่ประทับใจของตนเองในวัยเด็ก ได้นักเรียนฟัง
- ครูอธิบายการเล่าถ่ายทอดประสบการณ์ที่นักเรียนประทับใจมากที่สุดของตนเองให้เพื่อนๆฟัง และสร้างขอตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการเป็นผู้ฟังที่ดีในขณะที่เพื่อนพูด
- นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์ที่ตนเองประทับใจที่สุดให้ครู และเพื่อนๆฟังทีละคน
- ครูขอบคุณทุกเรื่องราวประทับใจของนักเรียนทุกๆคน
ขั้นสรุป
:
- Empower โดยการให้ Monitor มารับพลังความรักด้วยการโอบกอดกับครู แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อจนครบทุกคน
- นักเรียนที่รับพลังความรักเสร็จแล้วจะมานั่งเป็นกลุ่ม โดยมีครูรอรับนักเรียนพาแตะอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายรอเพื่อน  
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- เรื่องเล่าประสบการณ์ที่ประทับใจวันจันทร์
ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรมขั้นจบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น