Week10

สัปดาห์ที่ 10
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์

- สติ
- จดจ่อกิจกรรม: เพื่อนกัน
ขั้นเตรียม
: Body scan/Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแนะนำอุปกรณ์โดยใช้คำถาม “นักเรียนเห็นสีอะไรบ้าง /ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร / ใช้ทำอะไรได้บ้าง”
- ครูแนะนำวิธีการฉีกใบตองเป็นเส้นแล้วมัดต่อกันให้เป็นเส้นเดียว
- ครูแจกอุปกรณ์ไปทั้งสองฝัง นักเรียนรับ - ส่ง ด้วยการไหว้อย่างนอบน้อม
- นักเรียนฉีกใบตองแล้วต่อเป็นเส้นยาววางต่อกับเพื่อนๆด้านข้าง
ขั้นสรุป
: ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- ใบตองสีเขียว และสีเหลืองอังคาร

- จินตนาการ
- เชื่อมโยงความเข้าใจสู่รายวิชาภาษาอังกฤษเรื่องตัวอังษรภาษาอังกฤษ


กิจกรรม: มหัศจรรย์ดินน้ำมัน
ขั้นเตรียม
: Body scan/Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแนะนำอุปกรณ์โดยใช้คำถาม “นักเรียนเห็นสีอะไรบ้าง /ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร / ใช้ทำอะไรได้บ้าง”
- ครูสร้างข้อตกลงกับนักเรียน
- ครูแจกดินน้ำมันหนึ่งก้อนให้กับนักเรียนทั้งสองด้าน นักเรียนรับ - ส่ง ด้วยการไหว้อย่างนอบน้อม
- ครูหยิบตัวอักษรภาษาอังกฤษทีละตัว ให้นักเรียนแปลงร่างดินน้ำให้เหมือนกับอักษรนั้นๆ
ขั้นสรุป
:ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower    
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- ดินน้ำมัน
- ตัวอักษรภาษาอังกฤษพุธ
- กำกับสติ
- รับรู้ลมหายใจ
- เห็นคุณค่า
ของตนเอง
กิจกรรม: โยคะ
ขั้นเตรียม
: Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
ครูนำท่าโยคะทีละขั้น พร้อมให้นักเรียนกำหนดลมหายใจเข้าออกขณะที่ทำในแต่ละท่าดังนี้

- ท่ายืน ไหว้พระอาทิตย์/ภูเขา/ต้นไม้/เก้าอี้
- ท่านั่ง เต่า/หงส์/ผีเสื้อ

- ท่านอน จระเข้/งูใหญ่/ตั๊กแตน/ปลาดาว
-
Body scan
 ขั้นสรุป
: ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- เครื่องเล่นเพลง
พฤหัสบดี

- สติ
- สร้างสรรค์
กิจกรรม: หนอนน้อยเพื่อนรัก
ขั้นเตรียม
: Body scan/Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแนะนำอุปกรณ์โดยใช้คำถาม “นักเรียนเห็นอะไร / เหมือนหรือต่างกับสิ่งอื่นอย่างไร”
- ครูอธิบายการทำตัวหนอนจากกระดาษทิชชู แล้วใช้สีปากกาเคมีตกแต่งเพิ่มเติม
- ครูส่งกระดาษทิชชู ปากกา อย่างละ
1 ให้กับนักเรียนทีละคน โดยครูเลือกคนที่น่ารัก
- นักเรียนทำหนอนน้อยของตนเอง พร้อมนำเสนอให้เพื่อนๆและเล่าถึงปัญหาในการทำ
ขั้นสรุป :ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower    
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- กระดาษทิชชู
- ปากกาศุกร์
- จับใจความ
- สติ
- ชื่นชมและเห็นคุณค่าของผู้อื่น
กิจกรรม:
ขั้นเตรียม
: Body scan/Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
- ครูเล่าสิ่งที่ประสบผลสำเร็จในสัปดาห์นี้ ให้นักเรียนฟัง
- นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวสิ่งที่ประสบผลสำเร็จในสัปดาห์นี้ ของตนเองให้ครูและเพื่อนๆฟังทีละคน
ขั้นสรุป
:ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower    
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- เรื่องเล่าสิ่งที่สำเร็จ

ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรม
ขั้นจบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น